Regulamin Sklepu
sofy24.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego „sofy24.pl”. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest „F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew” z siedzibą w 32-731 Żegocina 5, o numerze NIP: 868-101-87-77 Regon 850231106, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:
§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności
1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci mebli na indywidualne zamówienie klienta.

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej serwisu są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i obejmują wszystkie należne opłaty celne, podatki. Szczegółowe ceny konkretnych produktów oraz koszty dostawy są każdorazowo określone przy zdjęciach konkretnych produktów.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
1. Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień
1. Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci
złożenia zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
lub odbiór osobisty.
7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
8. Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@sofy24.pl Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
10. Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
13. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
14. Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
• zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 w związku z art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umów, których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. konsumentowi, gdzie przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble z wybranym przez Zamawiającego materiałem i kolorem obicia, kolorem tapicerki, itp.)
• gdy zwrócony towar jest uszkodzony lub niepełnowartościowy
• zwroty nie dotyczą również zamówień realizowanych na firmę lub inną działalność gospodarczą.
16. Widoczne na zdjęciach na Stronach Towarów kolory skór i tkanin oraz innych elementów mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Podane na Stronach Towarów wymiary mebli mogą nieznacznie, w granicach określonych normami polskimi, odbiegać od rzeczywistych. Zamawiający proszony jest o wzięcie powyższych cech pod uwagę dokonując Zamówienia.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego
1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@sofy24.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: 32-731 Żegocina 5

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)


3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego do 14 dni.
4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe - obniżenia ceny.
6. Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych
1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://sofy24.pl/content/8-polityka-prywatnosci

§6 Postanowienie Końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://sofy24.pl/content/11-regulamin
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.
3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

REGULAMIN USŁUGI WNOSZENIA ( Usługa dodatkowo płatna )
(obowiązuje od dnia 17.11.23r)

Niniejszy Regulamin określa zakres usług świadczonych przez F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew z siedzibą w Żegocinie, Żegocina 5, 32-731 Żegocina, NIP: 868-101-87-77, REGON: 850231106 na rzecz Klientów w zakresie dostawy oraz wnoszenia mebli kupionych przez Klientów w sklepie www.sofy24.pl.

§ 1. DOSTAWA

  • 1. Dostawa zamówień złożonych w sklepie internetowym www.sofy24.pl jest realizowana za pośrednictwem firmy transportowej "QUICK-TRANS" - SEBASTIAN LESZCZYŃSKI – firma transportowa.

2. Czas dostawy przesyłki wynosi od 1 do 7 dni roboczych od momentu podjęcia przesyłki z magazynu F.P.U.H Sedia Janiczek Zbigniew przez Przewoźnika. Przewoźnik informuje Klienta o planowanej dacie dostawy telefonicznie, a w dniu dostawy Kierowca kontaktuje się z nim w celu potwierdzenia dostawy oraz podaje przybliżone godziny dostawy.

3. Usługi świadczone za pośrednictwem Quick Trans to:
    a. transport zamówienia pod wskazany adres,
    b. wniesienie mebli do lokalu Klienta,
    c. okazanie towaru Klientowi w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub wad jakościowych,
    d. ustawienie mebli w lokalu Klienta w miejscu wskazanym przez Klienta

4. Usługa dostawy i wnoszenia nie obejmuje:
    a. przerabiania mebli w celu ich wniesienia lub ustawienia,
    b. montażu mebli.

5. Dostawa niezrealizowana z przyczyn wskazanych w ust. 7 poniżej uznawana jest za dostawę zrealizowaną zgodnie z zamówieniem, a ustalenie nowego terminu dostawy wiąże się z dodatkowymi kosztami, którymi zostanie obciążony Klient. Koszt ponownej dostawy towaru wynosi w przybliżeniu 200,00 zł - 1000,00 zł i zostanie podany do wiadomości Klienta przed wyznaczeniem nowego terminu dostawy.

7. Przyczynami powodującymi obciążenie Klienta płatnością za usługę dostawy towaru są:
    a. nieobecność Klienta w miejscu dostawy w wyznaczonym na zleceniu transportowym i podanym wcześniej terminie (Przewoźnik zobowiązany jest do oczekiwania na Klienta pod adresem dostawy około 15 minut),
    b. błędnie wskazany adres dostawy lub numer telefonu kontaktowego na zleceniu zaakceptowanym przez Klienta,
    c. uszkodzenia urządzeń informujących o przyjeździe Przewoźnika takich jak dzwonek do drzwi, dzwonek przy bramie czy domofon, a informacja o tym nie została umieszczona na zleceniu,
    d. nieobecność pod wskazanym adresem osób upoważnionych do odbioru towaru.

8. Podczas realizacji dostawy Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania protokołu dostawy towaru. Odmowa podpisania protokołu skutkuje odmową wydania towaru przez Przewoźnika, a usługa uważana jest za zrealizowaną zgodnie z zamówieniem.

9. Wszelkie uwagi dotyczące obsługi dostawy i uszkodzenia dostarczonego towaru muszą zostać zgłoszone poprzez stosowną adnotację na protokole dostawy. Brak adnotacji dotyczącej stwierdzonych uszkodzeń może być podstawą do odrzucenia reklamacji przez firmę Quick-Trans. Adnotacje na zleceniu dotyczące stwierdzonych uszkodzeń nie stanowią jednak zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 2. WNIESIENIE
1. Klient odpowiada za weryfikację gabarytów kupionych mebli pod kątem możliwości ich wniesienia do domu/mieszkania, przed złożeniem zamówienia.

2. Klient powinien upewnić się, że istnieje fizyczna możliwość wniesienia mebli, czyli jest przygotowane wolne miejsce, a meble zmieszczą się w otworze drzwiowym w domu/mieszkaniu Klienta, na klatce schodowej oraz w windzie bez konieczności demontażu mebli lub elementów zabudowy lub rozpakowywania mebli. Sklep sofy24.pl oraz Quick-Transport nie ponosi odpowiedzialności za błędy w ocenie wielkości przesyłek skutkujące brakiem możliwości dostarczenia mebla w oryginalnych opakowaniach, który odbywa się do tego przeznaczonymi ciągami komunikacyjnymi w budynku, bez narażenia Przewoźnika na ryzyko utraty życia, zdrowia lub uszkodzenia towaru.

3. Klient ma obowiązek zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak również zabrudzeniami mogącymi powstać na skutek wnoszenia mebli drogi prowadzącej od wejścia do pomieszczenia (ściany, sufity, podłogi), w którym będą wnoszone meble.

4. Wniesienie obejmuje tylko elementy będące przedmiotem zamówienia, wyszczególnione na zamówieniu, chyba że Klient i Sklep sofy24.pl uzgodniły inaczej. W przypadku, gdy wniesienie towaru nie jest możliwe, firma transportowa może wnieść towar do miejsca, do którego jest taka możliwość, a wniesienie do miejsca przeznaczenia zostaje po stronie Klienta.

5. Jeśli Klient zdecyduje o odstąpieniu od umowy kupionego towaru, po stronie Klienta jest organizacja i pokrycie kosztów transportu towaru na magazyn Sklepu sofy24.pl.Projekt i realizacja 2014 Dih
Pozycjonowanie: specctore@gmail.com